WhatsApp: +371 22328877
Visiem pasūtījumiem Bezmaksas piegāde
transportalidzeklis-img

Atbilstoši šīs sadaļas prasībām uz konteineru, beztaras pārvadājumu konteineru, MEGC, MEMU, cisternkonteineru, portatīvu cisternu un transportlīdzekļu ārējās virsmas jāizvieto transporta bīstamības zīmes. Transporta bīstamības zīmēm jāatbilst bīstamības zīmēm, kādas attiecībā uz konteinerā, beztaras pārvadājumu konteinerā, MEGC, MEMU, cisternkonteinerā, portatīvajā cisternā vai transportlīdzeklī esošajām bīstamajām kravām pieprasa 3.2. nodaļas A tabulas 5. slejā un attiecīgā gadījumā 6. slejā, un tām jāatbilst 5.3.1.7. punktā noteiktajām tehniskajām prasībām. Transporta bīstamības zīmes jāattēlo uz kontrastējošas krāsa fona vai jāapvelk ar punktotu vai nepārtrauktu līniju. Transporta bīstamības zīmēm jābūt izturīgām pret laika apstākļiem un jānodrošina marķējuma izturība visā pārvadājuma laikā.

9.klases kravām transporta bīstamības zīmei jāatbilst bīstamības zīmes Nr.9. paraugam, kā norādīts 5.2.2.2.2.punktā; bīstamības zīmes Nr.9.A paraugu transporta bīstamības zīmes vajadzībām nedrīkst izmantot.

Uz konteineriem, MEGC, MEMU, cisternkonteineriem, portatīvām cisternām vai transportlīdzekļiem, kuros atrodas vairāk nekā vienas klases kravas, nav nepieciešams izvietot transporta bīstamības zīmes, kas apzīmē papildu bīstamību, ja bīstamība, uz kuru norāda šī transporta bīstamības zīme, jau ir parādīta ar galvenās bīstamības vai papildu bīstamības zīmi.

Transporta bīstamības zīmes, kuras neattiecas uz pārvadājamām bīstamajām kravām vai to paliekām, jānoņem vai jāaizsedz.

Ja transporta bīstamības zīmes piestiprina saliekamajiem paneļiem, tos jākonstruē un jānostiprina tā, lai pārvadāšanas laikā tie nevarētu atvērties vai atdalīties (īpaši triecienu vai netīšu darbību dēļ).

Konteineru, beztaras pārvadājumu konteineru, MEGC, cisternkonteineru un portatīvo cisternu apzīmēšana ar transporta bīstamības zīmēm

Transporta bīstamības zīmes jāpiestiprina konteinera, beztaras pārvadājumu konteinera, MEGC, cisternkonteinera vai portatīvas cisternas abos sānos, kā arī to priekšpusē un aizmugurē, un elastīgā beztaras pārvadājumu konteinera gadījumā abos sānos.

Ja cisternkonteineram vai portatīvajai cisternai ir vairāki nodalījumi un ar to pārvadā divu vai vairāku veidu bīstamas kravas, tad atbilstošas transporta bīstamības zīmes jāizvieto uz katra sāna pretī atbilstošajam nodalījumam, un pa vienai katra parauga transporta bīstamības zīmei, kuras ir uz sānu malām, jāizvieto arī priekšpusē un aizmugurē. Ja uz visiem nodalījumiem būtu jābūt vienādām transporta bīstamības zīmēm, tad šādas transporta bīstamības zīmes drīkst izvietot tikai vienreiz uz katras cisternkonteinera vai portatīvās cisternas sānu malas, kā arī priekšpusē un aizmugurē.

Punkts 5.3.1.2.
Transportlīdzekļu apzīmēšana - img1

Transportlīdzekļu, ar kuriem pārvadā konteinerus, beztaras pārvadājumu konteinerus, MEGC, cisternkonteinerus vai portatīvas cisternas, apzīmēšana ar transporta bīstamības zīmēm

Ja konteineriem, beztaras pārvadājumu konteineriem, MEGC, cisternkonteineriem vai portatīvajām cisternām piestiprinātās transporta bīstamības zīmes nav redzamas no to pārvadājošo transportlīdzekļu ārpuses, tad tādas pašas transporta bīstamības zīmes jāpiestiprina arī transportlīdzekļa abās sānu malās un aizmugurē. Pretējā gadījumā transporta bīstamības zīmes transportlīdzeklim nav jāpiestiprina.

Punkts 5.3.1.3.

Autocisternu apzīmēšana - img3
Transportlīdzekļu beztaras pārvadāšanai apzīmēšana - img2

Transportlīdzekļu beztaras pārvadāšanai, autocisternu, baterijtransportlīdzekļu, MEMU un transportlīdzekļu ar nomontējamām cisternām apzīmēšana ar transporta bīstamības zīmēm

Transporta bīstamības zīmes jāpiestiprina transportlīdzekļa abām sānu malām un tā aizmugurē.

Ja autocisternai vai transportlīdzeklī esošajai nomontējamajai cisternai ir vairāki nodalījumi, kuros pārvadā divu vai vairāku veidu bīstamas kravas, tad attiecīgas transporta bīstamības zīmes jāizvieto uz katras sāna malas pretī atbilstošajam nodalījumam, un pa vienai katra parauga transporta bīstamības zīmei, kuras ir uz sāniem, jāizvieto arī transportlīdzekļa aizmugurē. Ja uz visiem nodalījumiem būtu jābūt vienādām transporta bīstamības zīmēm, tad šādas zīmes drīkst izvietot tikai vienreiz uz katras transportlīdzekļa sānu malas un aizmugurē.

Ja vienam un tam pašam nodalījumam nepieciešama vairāk kā viena transporta bīstamības zīme, tad tās jāizvieto citu citai līdzās.

Uz MEMU ar cisternām un beztaras pārvadājumu konteineriem jāizvieto transporta bīstamības zīmes saskaņā ar 5.3.1.4.1. punkta prasībām attiecībā uz vielām, kas atrodas cisternās un beztaras pārvadājumu konteineros. Cisternām ar ietilpību mazāku par 1000 litriem transporta bīstamības zīmes drīkst aizvietot ar 5.2.2.2. punktam atbilstošām bīstamības zīmēm.

Ja MEMU pārvadā pakas ar 1.klases vielām vai izstrādājumiem (kas nav 1.4. apakšgrupas S savietojamības grupā), transporta bīstamības zīmes jāpiestiprina uz MEMU abām sānu malām un aizmugurē.

Īpašos nodalījumus sprādzienbīstamu vielu pārvadāšanai jāmarķē saskaņā ar 5.3.1.1.2. punkta prasībām. 5.3.1.1.2. punkta pēdējo teikumu nepiemēro.

Punkts 5.3.1.4.
Transportlīdzekļu, kuros pārvadā tikai pakas

Transportlīdzekļu, kuros pārvadā tikai pakas, apzīmēšana ar transporta bīstamības zīmēm

Ja transportlīdzeklī pārvadā pakas ar 1. klases vielām vai izstrādājumiem (kas nav 1.4.apakšgrupas S savietojamības grupā), tad transporta bīstamības zīmes jāpiestiprina pie transportlīdzekļa abām sānu malām un aizmugurē.

Ja transportlīdzeklī pārvadā 7.klases radioaktīvu materiālu iepakojumos vai IBC (izņemot izņēmuma pakas), tad transporta bīstamības zīmes jāpiestiprina pie transportlīdzekļa abām sānu malām un aizmugurē.

Punkts 5.3.1.5.

Autocisternu apzīmēšana - img3

Tukšu autocisternu, tukšu baterijtransportlīdzekļu, MEGC, MEMU, cisternkonteineru, portatīvo cisternu, kā arī uz tukšu transportlīdzekļu un konteineru beztaras pārvadāšanai apzīmēšana ar transporta bīstamības zīmēm

Uz neattīrītām un nedegazētām tukšām autocisternām, transportlīdzekļiem ar nomontējamām cisternām, baterijtransportlīdzekļiem, MEGC, MEMU, cisternkonteineriem un portatīvām cisternām, kā arī tukšiem neattīrītiem transportlīdzekļiem un konteineriem beztaras pārvadāšanai, jāatstāj transporta bīstamības zīmes, kādas bija paredzētas pēdējai pārvadātajai kravai.

Punkts 5.3.1.6.

Transporta bīstamības zīmju specifikācijas

Transporta bīstamības zīmes forma ir kvadrāts, kas pagriezts par 45° (rombs). Minimālie izmēri ir 250 mm x 250 mm (līdz transporta bīstamības zīmes ārmalai). Līnijai iekšpus kontūrlīnijām jābūt paralēlai šīm līnijām un jāatrodas 12,5 mm attālumā no transporta bīstamības zīmes kontūrlīnijām. Simbolam un līnijai iekšpus kontūrlīnijām pēc krāsas jāatbilst konkrēto bīstamo kravu klases vai apakšgrupas bīstamības zīmes krāsai. Klases vai apakšgrupas simbola/numura novietojumam un izmēriem jābūt proporcionāliem 5.2.2.2.punktā konkrētai bīstamo kravu klasei vai apakšgrupai noteiktajiem. Transporta bīstamības zīmē jānorāda konkrēto bīstamo kravu klases vai apakšgrupas numurs (un 1.klases kravām – savietojamības grupas burts) tādā veidā, kā noteikts 5.2.2.2.punktā attiecīgajai bīstamības zīmei, ar cipariem, kuru augstums nav mazāks par 25 mm. Ja izmēri nav konkretizēti, visiem raksturlielumiem jābūt aptuveni proporcionāliem norādītajiem. Atkāpes, kas noteiktas 5.2.2.2.1. punkta otrajā teikumā, 5.2.2.2.1.3. punkta trešajā teikumā un 5.2.2.2.1.5. punktā attiecībā uz bīstamības zīmēm, attiecināmas arī uz transporta bīstamības zīmēm.

Vispārīgi noteikumi par marķējumu ar oranžās krāsas pazīšanas zīmi

Transporta vienībām, ar kurām pārvadā bīstamās kravas, piestiprina divas vertikālā plaknē novietotas taisnstūrveida oranžās krāsas pazīšanas zīmes, kuras atbilst 5.3.2.2.1. punkta prasībām. Vienu no tām piestiprina transporta vienības priekšpusē, bet otru — aizmugurē, abas novieto perpendikulāri transporta vienības garenasij. Tām jābūt skaidri redzamām.

Ja bīstamas kravas saturoša piekabe bīstamu kravu pārvadājuma laikā tiek atvienota no tās mehāniskā transportlīdzekļa, oranžās krāsas pazīšanas zīmei jāpaliek piestiprinātai piekabes aizmugurē. Ja cisternas ir marķētas saskaņā ar 5.3.2.1.3.punkta nosacījumiem, šai oranžās krāsas pazīšanas zīmei jāatbilst visbīstamākajai vielai, ko pārvadā cisternā.

Ja 3.2. nodaļas A tabulas 20. slejā ir norādīts bīstamības identifikācijas numurs, tad papildus uz autocisternām, baterijtransportlīdzekļiem vai transporta vienībām ar vienu vai vairākām cisternām, ar ko pārvadā šīs bīstamās kravas, paralēli transportlīdzekļa garenasij skaidri redzamā vietā uz katras cisternas, katra cisternas nodalījuma vai katra baterijtransportlīdzekļa elementa abām sānu malām jāpiestiprina oranžās krāsas pazīšanas zīmes, kuras ir atbilstošas 5.3.2.1.1. punktā paredzētajām. Uz šīm pazīšanas zīmēm jānorāda bīstamības identifikācijas numuru un ANO numuru, kuri ir norādīti attiecīgi 3.2. nodaļas A tabulas 20. un 1. slejā katrai cisternā, cisternas nodalījumā vai baterijtransportlīdzekļa elementā pārvadājamajai vielai. MEMU gadījumā šīs prasības piemēro tikai cisternām ar ietilpību lielāku par 1000 litriem un beztaras pārvadājumu konteineriem.

Oranžās krāsas pazīšanas zīmes, kuras neattiecas uz pārvadājamām bīstamajām kravām vai to paliekām, jānoņem vai jāaizsedz. Ja pazīšanas zīmes tiek aizklātas, pārklājumam jābūt pilnīgam un jāpaliek lietojamam pēc 15 minūšu ilgas atrašanās uguns liesmā.

Oranžās krāsas pazīšanas zīmju specifikācijas

Oranžās krāsas pazīšanas zīmēm jābūt gaismu atstarojošām un pamatnē 40 cm platām un 30 cm augstām; tām ir jābūt melnai 15 mm platai apmalei. Izmantotajam materiālam jābūt izturīgam pret laika apstākļiem un jānodrošina marķējuma izturība. Pazīšanas zīme nedrīkst atdalīties no stiprinājuma, tai 15 minūtes atrodoties liesmās. Tai ir jāpaliek nostiprinātai neatkarīgi no transportlīdzekļa novietojuma (orientācijas telpā). Pazīšanas zīmes pa vidu var būt pārdalītas ar melnu, horizontālu, 15 mm biezu līniju.

Ja transportlīdzekļa izmērs un konstrukcija ir tāda, ka pieejamās virsmas platība nav pietiekama šādu oranžas krāsas pazīšanas zīmju piestiprināšanai, tad šo zīmju izmērus drīkst samazināt pamatnē līdz 300 mm, augstumā līdz 120 mm un melnajā apmalē līdz 10 mm. Šādā gadījumā abām 5.3.2.1.1.punktā noteiktajām oranžas krāsas pazīšanas zīmēm drīkst izmantot atšķirīgus izmērus noteiktajā diapazonā.

Ja samazināta izmēra oranžas krāsas pazīšanas zīmes izmanto iepakota radioaktīvā materiāla pārvadāšanā ekskluzīvas lietošanas režīmā, tad norāda tikai ANO numuru, un 5.3.2.2.2. punktā noteikto ciparu izmērus drīkst samazināt līdz 65 mm augstumā un līdz 10 mm līnijas biezumā.

Bīstamības identifikācijas numurs un ANO numurs sastāv no melniem cipariem, kuru augstums ir 100 mm, bet biezums 15 mm. Bīstamības identifikācijas numuru jāuzraksta pazīšanas zīmes augšējā daļā, bet ANO numuru — apakšējā daļā; tos jāatdala ar 15 mm platu, melnu, horizontālu viduslīniju (skatīt 5.3.2.2.3.). Bīstamības identifikācijas numuram un ANO numuram jābūt neizdzēšamam un jāpaliek salasāmam pēc 15 minūšu ilgas atrašanās uguns liesmā. Pazīšanas zīmju maināmiem cipariem un burtiem, ar ko apzīmē bīstamības identifikācijas numuru un ANO numuru, pārvadājuma laikā jāpaliek savā vietā neatkarīgi no transportlīdzekļa novietojuma (orientācijas telpā).

Pieļaujamās pielaides šajā sadaļā norādītajiem izmēriem ir ± 10%.

Ja oranžās krāsas pazīšanas zīmi piestiprina saliekamajiem paneļiem, tos jākonstruē un jānostiprina tā, lai pārvadāšanas laikā tie nevarētu atvērties vai atdalīties (īpaši triecienu vai netīšu darbību dēļ).

Bīstamības identifikācijas numuru nozīme

Bīstamības identifikācijas numurs sastāv no diviem vai trīs cipariem. Šie cipari vispārīgi norāda uz turpmāk minētajiem bīstamības veidiem:

2 gāzes emisija, ko izraisa spiediens vai ķīmiska reakcija;

3 šķidrumu (tvaiku) un gāzu vai pašsakarstoša šķidruma uzliesmošanas spēja;

4 cietu vielu vai pašsakarstošas cietas vielas uzliesmošanas spēja;

5 oksidējoša (degšanu pastiprinoša) iedarbība;

6 toksicitāte vai inficēšanās bīstamība;

7 radioaktivitāte;

8 korozivitāte;

9 spēcīgas spontānas reakcijas bīstamība.

Cipara dubultojums norāda uz minētās bīstamības pastiprināšanos.

Ja bīstamību, kas saistīta ar vielu, var adekvāti raksturot ar vienu ciparu, tad tam seko cipars nulle.

Paaugstinātā temperatūrā pārvadājamas vielas zīme - img

Paaugstinātā temperatūrā pārvadājamas vielas zīme

Autocisternas, cisternkonteineri, portatīvās cisternas, speciālie transportlīdzekļi vai konteineri, speciāli aprīkoti transportlīdzekļi vai konteineri, kas satur vielu, ko pārvadā vai ko nodod pārvadāšanai šķidrā stāvoklī 100°C vai augstākā temperatūrā vai cietā stāvoklī 240°C vai augstākā temperatūrā, jāaprīko abās malās un aizmugurē transportlīdzekļu gadījumā un abās malās, priekšā un aizmugurē konteineru, cisternkonteineru un portatīvo cisternu gadījumā ar zīmi, kas norādīta 5.3.3.attēlā.

Marķējuma zīmei jābūt vienādmalu trijstūrim. Zīmes krāsai jābūt sarkanai. Malu minimālajam izmēram jābūt 250 mm. Ja nav pietiekama virsmas laukuma, lai izvietotu paredzētās marķējuma zīmes, cisternkonteineriem vai portatīvajām cisternām ar ietilpību ne lielāku par 3000 litriem šo marķējuma zīmju sānu malu garumus drīkst samazināt līdz 100 mm. Ja izmēri nav konkretizēti, visiem raksturlielumiem jābūt aptuveni proporcionāliem norādītajiem. Marķējuma zīmei jābūt izturīgai pret laika apstākļiem un jānodrošina marķējuma izturība visā pārvadājuma laikā.

Videi kaitīgas vielas zīme - img

Videi kaitīgas vielas zīme

Videi kaitīgas vielas zīmei uz konteineriem, beztaras pārvadājumu konteineriem, MEGC, cisternkonteineriem, portatīvajām cisternām un transportlīdzekļiem jābūt tādai, kā noteikts attēlā, izņemot to, ka minimālajiem izmēriem jābūt 250 mm x 250 mm. Ja nav pietiekama virsmas laukuma, lai izvietotu paredzētās marķējuma zīmes, cisternkonteineriem vai portatīvajām cisternām ar ietilpību ne lielāku par 3000 litriem šo marķējuma zīmju minimālos izmērus drīkst samazināt līdz 100 mm x 100 mm. Citas prasības, kas noteiktas 5.3.1.sadaļā attiecībā uz transporta bīstamības zīmēm, tieši tāpat (mutatis mutandis) jāpiemēro arī attiecībā uz videi kaitīgas vielas zīmi.

Iepirkumu grozs

0

Grozs ir tukšs.