WhatsApp: +371 22328877
Visiem pasūtījumiem Bezmaksas piegāde
apzīmēšana

Ja ADR neparedz ko citu, tad katru paku skaidri un noturīgi jāmarķē ar tajā iepakoto bīstamo kravu atbilstošo ANO numuru, pirms kura ir burti “UN”. ANO numuram un burtiem “UN” jābūt vismaz 12 mm augstiem, izņemot 30 litru vai mazākas ietilpības vai 30 kg maksimālās neto masas pakas vai 60 litru vai mazākas ūdens ietilpības balonus, kad tiem jābūt vismaz 6 mm augstiem, kā arī izņemot 5 litru vai 5 kg un mazākas pakas, kad tiem jābūt piemērota izmēra. Neiepakotu izstrādājumu gadījumā marķējumam jābūt uz paša izstrādājuma, tā balsta vai uz tā kraušanas palīgiekārtas, glabāšanas vai iedarbināšanas ierīcēm.
Visiem paku marķējumiem (marķējuma zīmēm), ko paredz šī nodaļa,

a) jābūt viegli pamanāmiem un salasāmiem;

b) jābūt izturīgiem pret atmosfēras iedarbību bez jūtamas to kvalitātes samazināšanās.

Vidējas kravnesības konteineriem, kuru ietilpība ir lielāka par 450 litriem, un lieliem iepakojumiem marķējumam jābūt uz divām pretējām sānu malām.

Videi kaitīgas vielas zīme - img

Videi kaitīgas vielas zīme

Īpaši marķēšanas noteikumi videi kaitīgām vielām

Pakas, kas satur 2.2.9.1.10. punkta kritērijiem atbilstošas videi kaitīgas vielas, izturīgi jāmarķē ar šajā punktā attēloto videi kaitīgas vielas zīmi, izņemot atsevišķos iepakojumus un kombinētos iepakojumus, ja šādi atsevišķie iepakojumi vai šādu kombinēto iepakojumu iekšējie iepakojumi satur:

– šķidrumu 5 l vai mazākā daudzumā; vai

– cietu vielu ar 5 kg vai mazāku neto masu.

Videi kaitīgu vielu zīme jānovieto blakus marķējumam

Videi kaitīgas vielas zīmei ir jābūt tādai, kā parādīts attēlā.

Marķējuma zīmes forma ir kvadrāts, kas pagriezts par 45° (rombs). Simbols (zivs un koks) ir melns uz balta vai piemērota kontrastējoša fona. Minimālie izmēri ir 100 mm x 100 mm, un rombu veidojošās līnijas minimālais biezums ir 2 mm. Ja tas ir nepieciešams pakas izmēru dēļ, izmērus / līnijas biezumu drīkst samazināt ar nosacījumu, ka marķējuma zīme paliek skaidri redzama. Ja izmēri nav konkretizēti, visiem raksturlielumiem jābūt aptuveni proporcionāliem šeit norādītajiem.

Litija bateriju marķējuma zīme

*Vieta ANO numuram(-iem)

** Vieta tālruņa numuram papildu informācijas saņemšanai

Litija bateriju marķējuma zīme

Pakas, kas satur litija elementus vai baterijas, ko sagatavo saskaņā ar īpašo noteikumu 188, jāmarķē kā norādīts attēlā.

Marķējuma zīmē jānorāda ANO numurs, pirms kura ir burti “UN”, t.i. “UN 3090” attiecībā uz litija metāla elementiem vai baterijām vai “UN 3480” attiecībā uz litija jonu elementiem vai baterijām. Ja litija elementi vai baterijas ir ietvertas iekārtā vai iepakotas kopā ar to, jānorāda ANO numurs, pirms kura ir burti “UN”, t.i. attiecīgi “UN 3091” vai “UN 3481”. Ja paka satur litija elementus vai baterijas, kas attiecinātas uz dažādiem ANO numuriem, uz vienas vai vairākām marķējuma zīmēm jānorāda visi attiecīgie ANO numuri.

 

Marķējuma zīmes forma ir taisnstūris ar svītrinātu apmali. Izmēriem jābūt vismaz 120 mm platumā x 110 mm augstumā, un svītrinājuma minimālajam biezumam jābūt 5 mm. Simbolam (akumulatoru bateriju grupa, viena ir bojāta un izdala liesmas, augšpus ANO numura, kas apzīmē litija jonu vai litija metāla baterijas vai elementus) jābūt melnam uz balta vai piemērota kontrastējoša fona. Svītrinājumam jābūt sarkanam. Pakas izmēru dēļ izmērus/līnijas biezumu drīkst samazināt līdz ne mazāk kā 105 mm platumā x 74 mm augstumā. Ja izmēri nav konkretizēti, visiem raksturlielumiem jābūt aptuveni proporcionāliem šeit parādītajām.

Orientācijas bultas - img

Divas melnas vai sarkanas bultas uz balta vai piemērota kontrastējoša fona. Taisnstūra rāmītis nav obligāts.

Visiem izmēriem jābūt aptuveni proporcionāliem šeit norādītajiem.

Orientācijas bultas

Izņemot 5.2.1.10.2. punktā paredzētos gadījumus:

– kombinētie iepakojumi, kuru iekšējos iepakojumos ir šķidrumi;

– atsevišķie iepakojumi, kas aprīkoti ar ventilācijas atverēm;

– kriogēnas tvertnes, kas paredzētas atdzesētu sašķidrinātu gāzu pārvadāšanai; un

– mehānismi vai aparāti, kas satur šķidras bīstamās kravas, kad prasīts nodrošināt šķidru bīstamo kravu atrašanos paredzētajā orientācijā (skatīt 3.3. nodaļas īpašo noteikumu 301),

salasāmi jāmarķē ar orientācijas bultām, kas ir līdzīgas attēlam turpmāk redzamajā zīmējumā vai kas atbilst standarta ISO 780:1997 specifikācijām. Orientācijas bultas jāizvieto divās pretējās vertikālajās pakas malās tā, lai bultas rādītu pareizo novietošanas virzienu uz augšu. Tās ir taisnstūrveida rāmī un tik lielas, lai būtu skaidri saredzamas proporcionāli pakas lielumam. Apkārt bultām drīkst iezīmēt taisnstūrveida rāmīti.

 

Orientācijas bultas nav nepieciešamas uz:

a) ārējiem iepakojumiem, kas satur spiedientvertnes, izņemot kriogēnas tvertnes;

b) ārējiem iepakojumiem, kas satur bīstamās kravas iekšējos iepakojumos ar ne vairāk kā 120 ml ietilpību, kas apgādāti ar pietiekamu daudzumu absorbējoša materiāla starp iekšējo un ārējo iepakojumu, lai pilnībā absorbētu šķidro saturu;

c) ārējiem iepakojumiem, kas satur 6.2.klases infekciozas vielas primārajās tvertnēs, kuras katra satur ne vairāk par 50 ml;

d) IP-2 tipa, IP-3 tipa, A tipa, B(U) tipa, B(M) tipa vai C tipa pakas, kas satur 7.klases radioaktīvu materiālu;

e) ārējiem iepakojumiem, kas satur izstrādājumus, kas ir noplūdes droši jebkādā pozīcijā (piemēram, spirts vai dzīvsudrabs termometros, aerosolus, u.t.t.);

f) ārējiem iepakojumiem, kas satur bīstamās kravas hermētiski noslēgtos iekšējos iepakojumos, kuri katrs satur ne vairāk kā 500 ml.

Uz pakas, kas marķēta saskaņā ar šī punkta noteikumiem, nedrīkst attēlot bultas, kuru mērķis nav norādīt pakas pareizo novietošanas virzienu.

Klases bīstamības zīme - img

* Klase vai skaitlis “4” – 4.1., 4.2. un 4.3. klases gadījumā vai skaitlis “6” – 6.1. un 6.2. klases gadījumā jānorāda apakšējā stūrī.

** Papildu teksts/numuri/simbols/burti jānorāda (ja obligāti), vai tos drīkst norādīt (ja nav obligāti) šajā apakšējā daļā.

*** Klases simbols vai apakšgrupas numurs 1.4., 1.5. un 1.6. apakšgrupas gadījumā un vārds “FISSILE” Nr. 7E parauga gadījumā jānorāda šajā augšējā daļā.

Noteikumi par bīstamības zīmēm

Bīstamības zīmēm jāatbilst turpmāk minētajiem noteikumiem. Ir pieņemami arī attiecīgie paraugi ar nelieliem pielāgojumiem, kas neietekmē acīmredzamo bīstamības zīmes nozīmi, ja tie atbilst prasībām, kuras noteiktas citiem transporta veidiem.

Bīstamības zīmēm jābūt izveidotām tā, kā parādīts attēlā.

Bīstamības zīmes jānorāda uz kontrastējošas krāsas fona, vai tām jābūt ar pārtrauktu vai nepārtrauktu ārējās malas līniju.

Bīstamības zīmes forma ir kvadrāts, kas pagriezts par 45° (rombs). Minimālie izmēri ir 100 mm x 100 mm. Rombu veidojošās malas kontūrlīnijas iekšpusē aptuveni 5 mm attālumā no bīstamības zīmes malas jābūt tai paralēlai līnijai. Līnijai iekšpus romba malu kontūrlīnijām augšējā bīstamības zīmes pusē jābūt tādā pašā krāsā kā simbolam, un līnijai iekšpus romba malu kontūrlīnijām apakšējā bīstamības zīmes pusē jābūt tādā pašā krāsā kā klases vai apakšgrupas skaitlim apakšējā stūrī. Ja izmēri nav konkretizēti, visiem raksturlielumiem jābūt aptuveni proporcionāliem norādītajiem.

Ja tas ir nepieciešams pakas izmēru dēļ, izmērus drīkst proporcionāli samazināt ar nosacījumu, ka simboli un citi bīstamības zīmes elementi paliek skaidri redzami. Izmēriem balonu gadījumā jāatbilst 5.2.2.2.1.2. punkta nosacījumiem.

Izņemot 1. klases 1.4., 1.5. un 1.6. apakšgrupas bīstamības zīmes, bīstamības zīmes augšpusē ir piktogrāfisks simbols, bet apakšpusē:

a) 1., 2., 3., 5.1., 5.2., 7., 8. un 9. klases bīstamības zīmēm – klases numurs;

b) 4.1., 4.2. un 4.3. klases bīstamības zīmēm – cipars “4”;

c) 6.1. un 6.2 klases bīstamības zīmēm – cipars “6”.

Tomēr, attiecībā uz bīstamības zīmes paraugu Nr.9A, bīstamības zīmes augšējai pusei jāsatur tikai simbola septiņas vertikālās svītras, un apakšējai pusei jāsatur simbola bateriju grupa un klases numurs.

Izņemot attiecībā uz bīstamības zīmes paraugu Nr.9A, bīstamības zīmēs drīkst būt teksts saskaņā ar 5.2.2.2.1.5. punkta prasībām, piemēram ANO numurs vai vārdi, kas apraksta bīstamību (piemēram, “uzliesmojošs”), ja šis teksts neaizsedz vai nesamazina citus obligātos bīstamības zīmes elementus.

Simboliem, tekstam un numuriem jābūt skaidri salasāmiem un neizdzēšamiem, un tiem jābūt melnā krāsā uz visām bīstamības zīmēm, izņemot:

a) 8. klases bīstamības zīmi, kur teksts (ja tāds ir) un klases numurs ir baltā krāsā;

b) bīstamības zīmes ar zaļu, sarkanu vai zilu fonu, kur tie drīkst būt baltā krāsā;

c) 5.2. klases bīstamības zīmi, kur simbols drīkst būt baltā krāsā;

d) bīstamības zīmes, kuras atbilst 2.1. paraugam un kuras uzliek uz baloniem un gāzes baloniņiem ar sašķidrinātām naftas gāzēm (SNG), kur tie drīkst būt tvertnes fona krāsā, ja ir nodrošināts pietiekams kontrasts.

Visām bīstamības zīmēm jābūt izturīgām pret atmosfēras iedarbību bez jūtamas to kvalitātes samazināšanās.

Bīstamības zīme

Bīstamības zīmju paraugi - img1

Iepirkumu grozs

0

Grozs ir tukšs.