WhatsApp: +371 22328877
Visiem pasūtījumiem Bezmaksas piegāde
dokumentācija

Ja nav noteikts citādi, jebkādiem ADR reglamentētiem kravu pārvadājumiem jābūt līdzi šajā nodaļā pieprasītajiem dokumentiem.

Bīstamo kravu pārvadājuma dokuments un ar to saistītā informācija

Pārvadājuma dokumentā(-os) jābūt šādai informācijai par katru pārvadājamo bīstamo vielu, materiālu vai izstrādājumu:

a) ANO numurs, pirms kura ir burti “UN”;

b) oficiālais kravas nosaukums, kurš noteikts atbilstoši 3.1.2. sadaļas prasībām, pēc vajadzības (skatīt 3.1.2.8.1.) to papildinot to ar tehnisko nosaukumu iekavās (skatīt 3.1.2.8.1.1.);

c) 1.klases vielām un izstrādājumiem: klasifikācijas kods, kas ir norādīts 3.2. nodaļas A tabulas 3.b) slejā.

— Ja 3.2. nodaļas A tabulas 5. slejā ir norādīti bīstamības zīmes parauga numuri, kas nav 1., 1.4., 1.5. un 1.6., tad aiz klasifikācijas koda iekavās jānorāda šie bīstamības zīmes parauga numuri;

— 7. klases radioaktīvam materiālam: klases numurs “7”;

— litija baterijām ar ANO numuriem 3090, 3091, 3480 un 3481: klases numurs “9”;

— citām vielām un izstrādājumiem: 3.2. nodaļas A tabulas 5. slejā norādītie vai saskaņā ar 6.slejā norādīto īpašo noteikumu piemērojamie bīstamības zīmes parauga numuri. Ja ir norādīts vairāk kā viens bīstamības zīmes parauga numurs, tad numurus, kas ir aiz pirmā, jāliek iekavās. Vielām un izstrādājumiem, kuriem 3.2. nodaļas A tabulas 5. slejā bīstamības zīmes paraugs nav norādīts, tā vietā jānorāda klasi atbilstoši 3.a) slejai;

d) vielas iepakošanas grupa, ja tāda ir piešķirta, pirms kuras drīkst būt burti “PG” (piemēram, “PG II”), vai iniciāļi, kas atbilst vārdiem “Iepakošanas grupa” tādās valodās, kādas paredzēts lietot saskaņā ar 5.4.1.4.1. punktu;

e) atbilstošā gadījumā paku skaits un apraksts. ANO iepakojumu kodus atļauts izmantot tikai, lai papildinātu iepakojuma veida aprakstu (piemēram, viena kaste (4G));

f) kopējais daudzums katrai bīstamai kravai ar atšķirīgu ANO numuru, oficiālo kravas nosaukumu vai iepakošanas grupu, ja tāda ir piešķirta (atkarībā no konkrētā gadījuma kā tilpums vai bruto masa vai neto masa);

g) nosūtītāja nosaukums un adrese;

h) saņēmēja(-u) nosaukums un adrese. Ar pārvadāšanā iesaistīto valstu kompetento iestāžu piekrišanu, ja bīstamās kravas jāpiegādā vairākiem saņēmējiem, kurus pārvadājuma sākumā nav iespējams identificēt, tā vietā drīkst norādīt vārdus „Pārdošana ar piegādi ;

i) deklarācija, kas ir pieprasīta jebkurā īpašā līgumā;

k) ja tāds ir piešķirts, tuneļa izmantošanas ierobežojuma kods, kas norādīts 3.2. nodaļas A tabulas 15. slejā, rakstot to lielajiem burtiem un liekot iekavās. Tuneļa izmantošanas ierobežojuma kodu nav nepieciešams norādīt pārvadājuma dokumenta, ja iepriekš ir zināms, ka pārvadājums netiks veikts pa tuneli ar ierobežotiem bīstamo kravu pārvadājumiem.

Informācijas sastāvdaļu izvietojums un secība, kādā pieprasīto informāciju norāda pārvadājuma dokumentā, ir atļauta pēc izvēles, izņemot to, ka a), b), c), d) un k) apakšpunkta informācija jānorāda iepriekš minētajā secībā [t.i. a), b), c), d), k)], neiestarpinot nekādu citu informāciju, izņemot ADR paredzēto.

Šādu atļautu bīstamo kravu apraksta piemēri ir:

“UN 1098 ALILSPIRTS, 6.1 (3), I, (C/D)” vai

“UN 1098 ALILSPIRTS, 6.1 (3), PG I, (C/D)”.

Ierakstiem pārvadājuma dokumentā, kuri satur šo informāciju, jābūt skaidri salasāmiem.

Īpaši noteikumi attiecībā uz atkritumiem

Ja pārvadā atkritumus, kuri satur bīstamas kravas (izņemot radioaktīvos atkritumus), tad pirms oficiālā kravas nosaukuma jāieraksta vārdu “ATKRITUMI”, ja vien šis vārds nav daļa no oficiālā kravas nosaukuma, piemēram:

”UN 1230, ATKRITUMI, METANOLS, 3 (6.1), II, (D/E)”, vai “UN 1230, ATKRITUMI, METANOLS, 3 (6.1), PG II, (D/E)”, vai

“UN 1993, ATKRITUMI, UZLIESMOJOŠS ŠĶIDRUMS, C.N.P. (toluols un etilspirts), 3, II, (D/E)”, vai

“UN 1993, ATKRITUMI, UZLIESMOJOŠS ŠĶIDRUMS, C.N.P. (toluols un etilspirts), 3, PG II, (D/E)”.

Attiecībā uz tukšiem neattīrītiem iepakojumiem, kas satur citu klašu, nevis 7. klases bīstamo kravu atliekas, tostarp tukšām, neattīrītām tvertnēm gāzēm, kuru ietilpība nepārsniedz 1000 litrus, 5.4.1.1.1. punkta a), b), c), d), e) un f) apakšpunktā paredzētā informācija jāaizstāj attiecīgi ar vārdiem “TUKŠS IEPAKOJUMS”, “TUKŠA TVERTNE”, “TUKŠS IBC” VAI “TUKŠS LIELAIS IEPAKOJUMS”, kuriem seko informācija par pēdējo tajā iekrauto kravu atbilstoši 5.4.1.1.1. punkta c) apakšpunktam.

Piemēram – “TUKŠS IEPAKOJUMS, 6.1 (3)”

Turklāt tādā gadījumā:

a) ja pēdējās iekrautās bīstamās kravas ir 2. klases kravas, 5.4.1.1.1. punkta c) apakšpunktā paredzēto informāciju drīkst aizstāt ar klases numuru “2”;

b) ja pēdējās iekrautās bīstamās kravas ir 3., 4.1., 4.2., 4.3., 5.1., 5.2., 6.1., 8. vai 9. klases kravas, 5.4.1.1.1. punkta c) apakšpunktā paredzēto informāciju par pēdējām iekrautajām kravām drīkst aizstāt ar tekstu “AR ATLIKUMIEM NO […]”, kam klašu numerācijas secībā seko atlikumiem atbilstoša(-s) klase(-s) un papildu bīstamība(-as).

Piemērs: tukšiem, neattīrītiem iepakojumiem, kas saturējuši 3.klases kravas, kopā ar tukšiem, neattīrītiem iepakojumiem, kas saturējuši 8.klases kravas ar 6.1.klases papildu bīstamību, pārvadājuma dokumentā drīkst norādīt:

“TUKŠI IEPAKOJUMI AR ATLIKUMIEM NO 3, 6.1, 8”

Formāts un valoda

Dokumentā iekļaujamā informācija jānorāda nosūtītājas valsts oficiālajā valodā, kā arī, ja tā nav angļu, franču vai vācu valoda, tad angļu, franču vai vācu valodā, ja vien starptautisko autopārvadājumu tarifos, ja tādi ir, vai starp pārvadājumā iesaistītajām valstīm noslēgtos līgumos nav paredzēts citādi.

Ja kravas lieluma dēļ visu sūtījumu nevar iekraut vienā transporta vienībā, tad jāsagatavo vismaz tik daudz atsevišķu dokumentu vai viena dokumenta kopiju, cik ir piekrauto transporta vienību. Turklāt katrā ziņā jāsagatavo atsevišķi pārvadājuma dokumenti attiecībā uz sūtījumiem vai sūtījumu daļām, kuras nedrīkst iekraut kopā vienā transportlīdzeklī 7.5.2. sadaļā izklāstīto aizliegumu dēļ.

Kravas, kuras nav bīstamas

Ja uz kravām, kuras pēc nosaukuma ir minētas 3.2. nodaļas A tabulā, neattiecas ADR noteikumi, jo saskaņā ar 2. daļas prasībām tās neuzskata par bīstamām, tad nosūtītājs pārvadājuma dokumentā drīkst izdarīt atbilstošu ierakstu par to, piemēram: “Nav….. klases krava”.

Konteinera/transportlīdzekļa piekraušanas sertifikāts

Ja bīstamas kravas pārvadāšana konteinerā notiek pirms jūras pārvadājuma, pārvadājuma dokumentam jāpievieno konteinera/transportlīdzekļa piekraušanas sertifikāts, kas atbilst IMDG kodeksa 5.4.2. sadaļai5, 6.

Saskaņā ar 5.4.1. sadaļu paredzētā pārvadājuma dokumenta un še iepriekš paredzētā konteinera/transportlīdzekļa piekraušanas sertifikāta tekstu drīkst apvienot vienā dokumentā; pretējā gadījumā šos dokumentus vienu otram jāpievieno. Ja šie teksti ir apvienoti vienotā dokumentā, tad pārvadājuma dokumentā ir pietiekami norādīt, ka konteinera vai transportlīdzekļa piekraušana ir veikta saskaņā ar spēkā esošajām prasībām, kuras piemērojamas attiecīgajam pārvadājuma veidam, un identificēt personu, kas atbild par konteinera/transportlīdzekļa piekraušanas sertifikāta izsniegšanu.

Ja bīstamās kravas pārvadāšana transportlīdzeklī notiek pirms jūras pārvadājuma, “konteinera/transportlīdzekļa piekraušanas sertifikātu”, kas atbilst IMDG kodeksa5, 6 5.4.2.sadaļai, drīkst pievienot pārvadājuma dokumentam.

Rakstiskās instrukcijas

Kā palīgmateriālam ārkārtas situācijā, kas iestājusies avārijas vai negadījuma dēļ, kas var notikt vai rasties pārvadājuma laikā, transportlīdzekļa apkalpes kabīnē viegli pieejamā vietā jābūt 5.4.3.4. punktā norādītajai formai atbilstošām rakstiskām instrukcijām.

Pārvadātājam pirms brauciena sākuma jānodrošina transportlīdzekļa apkalpi ar šādām instrukcijām tādā(-ās) valodā(-ās), ko spēj izlasīt un saprast ikviens apkalpes loceklis. Pārvadātājam jāpārliecinās, ka visi attiecīgās transportlīdzekļa apkalpes locekļi saprot instrukcijas un spēj pienācīgi tās izpildīt.

Pirms brauciena sākuma transportlīdzekļa apkalpei jāiepazīstas ar informāciju par iekrauto bīstamo kravu, kā arī ar rakstiskajām instrukcijām, lai iegūtu detalizētu informāciju par darbībām, kas jāveic avārijas gadījumā vai ārkārtas situācijā.

Rakstiskajām instrukcijām formas un satura ziņā jāatbilst šādam četras lappuses garam paraugam.

Rakstiskās instrukcijas Latviešu valodā (PDF)

Bīstamo kravu pārvadājumu informācijas saglabāšana

Nosūtītājam un pārvadātājam jāsaglabā bīstamo kravu pārvadājuma dokumenta kopija, papildu informāciju, un ADR noteikto dokumentāciju vismaz trīs mēnešus.

Ja dokumenti tiek uzglabāti elektroniski vai datoru sistēmā, nosūtītājam un pārvadātājam jābūt spējīgam tos reproducēt drukātā veidā.

Multimodālu bīstamo kravu pārvadājumu veidlapas paraugs

Veidlapas paraugs, kuru var izmantot kā apvienotu bīstamo kravu deklarāciju un konteinera piekraušanas sertifikātu bīstamo kravu multimodālos pārvadājumos.

 

 

Iepirkumu grozs

0

Grozs ir tukšs.