WhatsApp: +371 22328877
Visiem pasūtījumiem Bezmaksas piegāde
5.2. klase. Organiskie peroksīdi - img

5.2. klases nosaukums attiecas uz organiskiem peroksīdiem un organisko peroksīdu maisījumiem.

Vielas, kas ietilpst 5.2. klasē, iedala šādi:

P1 Organiskie peroksīdi, kam nav nepieciešama temperatūras kontrole.

P2 Organiskie peroksīdi, kam ir nepieciešama temperatūras kontrole.

Organiskie peroksīdi ir organiskas vielas, kuras satur bivalento -O-O- struktūru un var tikt uzskatītas par ūdeņraža peroksīda atvasinājumiem, kur viens vai abi ūdeņraža atomi ir aizvietoti ar organiskiem radikāļiem.

Organiskie peroksīdi eksotermiski sadalās normālā vai paaugstinātā temperatūrā. Sadalīšanos var ierosināt karstums, saskare ar piemaisījumiem (piemēram, skābes, smago metālu savienojumi, amīni), berze vai trieciens. Sadalīšanās ātrums palielinās līdz ar temperatūru un mainās atkarībā no organiskā peroksīda sastāva. Sadalīšanās dēļ var izdalīties kaitīgas vai uzliesmojošas gāzes vai tvaiki. Dažiem organiskiem peroksīdiem pārvadājuma laikā jākontrolē temperatūra. Daži organiskie peroksīdi var sadalīties ar sprādzienu, īpaši ja tie ir noslēgtā telpā. Šo īpašību var pārveidot, pievienojot atšķaidītājus vai lietojot piemērotus iepakojumus. Daudzi organiskie peroksīdi enerģiski deg. Nedrīkst pieļaut nekādu iespējamo organisko peroksīdu saskari ar acīm. Daži organiskie peroksīdi pat pēc neilgas saskares var izraisīt nopietnus acs radzenes bojājumus vai saēst ādu.

 

Organisko peroksīdu desensibilizācija

Lai nodrošinātu drošību pārvadāšanas laikā, organiskie peroksīdi daudzos gadījumos tiek desensibilizēti ar šķidrām vai cietām organiskām vielām, cietām neorganiskām vielām vai ūdeni. Ja uzrādīts vielas procentuālais sastāvs, tas attiecas uz masas procentiem, kas noapaļoti līdz tuvākajam veselajam skaitlim. Vispārējā gadījumā desensibilizācijai jābūt tādai, lai noplūdes gadījumā organiskā peroksīda koncentrācija nesasniegtu bīstamu līmeni.

Ja atsevišķiem organisko peroksīdu maisījumiem nav noteikts citādi, tad desensibilizācijai izmantojamo atšķaidītāju raksturošanai lietojamas šādas definīcijas:

– A tipa atšķaidītāji ir organiski šķidrumi, kas ir savietojami ar organisko peroksīdu un kuru viršanas temperatūra nav zemāka par 150°C. A tipa atšķaidītājus atļauts izmantot visu organisko peroksīdu desensibilizācijai;

– B tipa atšķaidītāji ir organiski šķidrumi, kas ir savietojami ar organisko peroksīdu un kuru viršanas temperatūra ir zemāka par 150°C, bet ne zemāka par 60°C un uzliesmošanas temperatūra nav zemāka par 5°C.

B tipa atšķaidītājus drīkst izmantot visu organisko peroksīdu desensibilizācijai, ja šā šķidruma viršanas temperatūra ir vismaz par 60°C augstāka nekā PST 50 kg pakā.

Organisko peroksīdu desensibilizēšanai atļauts izmantot organiskas vai neorganiskas cietas vielas, nodrošinot, ka tās ir savietojamas. Savietojami šķidrumi un cietas vielas ir tādi, kas nelabvēlīgi neietekmē organisko peroksīdu maisījumu termisko stabilitāti un bīstamības tipu.

Temperatūras kontroles prasības

Pārvadāšanas laikā jākontrolē temperatūra šādiem organiskajiem peroksīdiem:

– B un C tipa organiskie peroksīdi, kam PST < 50°C;

– D tipa organiskie peroksīdi, kuru iedarbība, ja tos karsē noslēgtā telpā, ir vidēja, ar PST < 50°C vai kuru iedarbība, ja tos karsē noslēgtā telpā, ir vāja vai nekāda, ar PST ≤ 45°C un

– E un F tipa organiskie peroksīdi, kuru PST < 45°C.

Vielas, ko pārvadāt nav atļauts

A tipa organiskos peroksīdus nav atļauts pārvadāt saskaņā ar 5.2. klases noteikumiem [skatīt “Pārbaužu un kritēriju rokasgrāmatas” II daļas 20.4.3. punkta a) apakšpunktu].

Papildu norādījumi transportlīdzekļa apkalpes locekļiem atkarībā no kravas bīstamības zīmes.

Bīstamības zīme

Organiskie peroksīdi

Organiskie peroksīdi - img

Bīstamības apraksts

Paaugstinātā temperatūrā, berzes vai trieciena ietekmē, kā arī nonākot saskarē ar citām vielām (piemēram, skābēm, smago metālu savienojumiem vai amīniem), var ķīmiski sadalīties, izdalot siltumu. Šajā procesā var izdalīties kaitīgas un uzliesmojošas gāzes vai tvaiki vai notikt pašuzliesmošana.

Papildu norādījumi

Nepieļaut sajaukšanos ar uzliesmojošām vai degošām vielām(piemēram, zāģskaidām).

e-veikals

Iepirkumu grozs

0

Grozs ir tukšs.