WhatsApp: +371 22328877
Visiem pasūtījumiem Bezmaksas piegāde
5.1. klase. Oksidējošas vielas - img

5.1. klasē ietilpst vielas, kas, ne vienmēr pašas būdamas degošas, galvenokārt skābekļa izdalīšanās dēļ var izraisīt vai veicināt citu vielu aizdegšanos, kā arī šādas vielas saturoši izstrādājumi.

5.1. klases vielas un izstrādājumus, kas satur šādas vielas, iedala šādi:

O Oksidējošas vielas bez papildu bīstamības vai izstrādājumi, kas satur šādas vielas:

O1 šķidrumi;

O2 cietas vielas;

O3 izstrādājumi.

OF Oksidējošas vielas, cietas, uzliesmojošas.

OS Oksidējošas vielas, cietas, pašsakarstošas.

OW Oksidējošas vielas, cietas, kas saskarē ar ūdeni izdala uzliesmojošas gāzes. OT Oksidējošas vielas, toksiskas:

OT1 šķidrumi;

OT2 cietas vielas.

OC Oksidējošas vielas, korozīvas:

OC1 šķidrumi;

OC2 cietas vielas.

OTC Oksidējošas vielas, toksiskas, korozīvas.

Iepakošanas grupu noteikšana

Oksidējoši šķidrumi, kas ir klasificēti ar dažādiem 3.2. nodaļas A tabulas ierakstiem, jāiekļauj I, II vai III iepakošanas grupā, pamatojoties uz pārbaudes procedūrām atbilstoši “Pārbaužu un kritēriju rokasgrāmatas” III daļas 34.4.2. sadaļai un saskaņā ar turpmāk minētajiem kritērijiem:

a) I iepakošanas grupa — jebkura viela, kuras paraugi, kas sastāv no tās maisījuma ar celulozi attiecībā 1:1 (pēc masas), pārbaudot pašuzliesmo vai kuru maisījumiem ar celulozi attiecībā 1:1 (pēc masas) vidējais spiediena paaugstināšanās laiks ir mazāks par 50% perhlorskābes ūdens šķīduma un celulozes (masas attiecība — 1:1) maisījuma vidējo spiediena paaugstināšanās laiku;

b) II iepakošanas grupa —jebkura viela, kuras paraugu, kas sastāv no tās maisījuma ar celulozi attiecībā 1:1 (pēc masas), pārbaudot vidējais spiediena paaugstināšanās laiks ir vienāds vai mazāks ar 40% nātrija hlorāta ūdens šķīduma un celulozes (masas attiecība — 1:1) maisījuma vidējo spiediena paaugstināšanās laiku, kā arī neizpildās I iepakošanas grupas kritēriji;

c) III iepakošanas grupa — jebkura viela, kuras paraugu, kas sastāv no tās maisījuma ar celulozi attiecībā 1:1 (pēc masas), pārbaudot vidējais spiediena paaugstināšanās laiks ir vienāds vai mazāks ar 65% slāpekļskābes ūdens šķīduma un celulozes (masas attiecība — 1:1) maisījuma vidējo spiediena paaugstināšanās laiku, kā arī neizpildās I un II iepakošanas grupas kritēriji.

Vielas, ko pārvadāt nav atļauts

Ķīmiski nestabilas 5.1. klases vielas nav atļauts pārvadāt, izņemot gadījumus, ja ir veikti pasākumi, lai pārvadāšanas laikā nepieļautu to bīstamu sadalīšanos vai polimerizēšanos. Tālab īpaši jānodrošina, lai tvertnēs un cisternās nebūtu vielu, kas varētu veicināt šādas reakcijas.

Aizliegts pārvadāt šādas vielas un maisījumus:

– oksidējošas cietas vielas, pašsakarstošas, kas atbilst ANO nr. 3100, oksidējošas cietas vielas, reaģējošas ar ūdeni, kas atbilst ANO nr. 3121 un oksidējošas cietas vielas, uzliesmojošas, kas atbilst ANO nr. 3137, ja tās neatbilst 1. klases prasībām (skatīt arī 2.1.3.7.);

– ūdeņraža peroksīdu, nestabilizētu, vai ūdeņraža peroksīda ūdens šķīdumus, nestabilizētus, kas satur vairāk nekā 60% ūdeņraža peroksīda;

– tetranitrometānu, kas nav atbrīvots no degošiem piemaisījumiem;

– perhlorskābes šķīdumus, kas satur vairāk nekā 72% skābes (pēc masas), vai perhlorskābes maisījumus ar jebkuru šķidrumu, kas nav ūdens;

– hlorskābes šķīdumu, kas satur vairāk nekā 10% hlorskābes, un hlorskābes maisījumus ar jebkuru citu šķidrumu, izņemot ūdeni;

– fluora halogēnsavienojumus, izņemot 5.1. klases ANO nr. 1745 BROMA PENTAFLUORĪDS; 1746 BROMA TRIFLUORĪDS un 2495 JODA PENTAFLUORĪDS, kā arī 2. klases ANO nr. 1749 HLORA TRIFLUORĪDS un 2548 HLORA PENTAFLUORĪDS;

– amonija hlorātu un tā ūdens šķīdumus, un hlorāta maisījumus ar amonija sāļiem;

– amonija hlorītu un tā ūdens šķīdumus, un hlorīta maisījumus ar amonija sāļiem;

– hipohlorīta maisījumus ar amonija sāļiem;

– amonija bromātu un tā ūdens šķīdumus, un bromāta maisījumus ar amonija sāļiem;

– amonija permanganātu un tā ūdens šķīdumus, un permanganāta maisījumus ar amonija sāļiem;

– amonija nitrātu, kas satur vairāk nekā 0,2% degošu vielu (ietverot jebkuras organiskās vielas, kuru daudzums aprēķināts kā ogleklis), ja vien tas nav 1. klases vielas vai izstrādājuma sastāvdaļa;

– mēslošanas līdzekļus uz amonija nitrāta bāzes, kas ved uz “Pārbaužu un kritēriju rokasgrāmatas” III daļas 39. sadaļas 39.5.1. punkta blokshēmas izejas bloku 4, 6, 8, 15, 31 vai 33, ja vien tiem nav piešķirts piemērots ANO numurs 1. klasē;

– mēslošanas līdzekļus uz amonija nitrāta bāzes, kas ved uz “Pārbaužu un kritēriju rokasgrāmatas” III daļas 39. sadaļas 39.5.1. punkta blokshēmas izejas bloku 20, 23 vai 39, ja vien tiem nav piešķirts piemērots ANO numurs 1. klasē, vai, ar nosacījumu, ka piemērotība pārvadāšanai ir pierādīta un ka to apstiprinājusi kompetentā iestāde, iekļaujot 5.1. klasē ar no ANO nr. 2067 atšķirīgu ANO numuru;

– amonija nitrītu un tā ūdens šķīdumus, un neorganisku nitrītu maisījumus ar amonija sāļiem;

– kālija nitrāta, nātrija nitrīta un amonija sāļu maisījumus.

Papildu norādījumi transportlīdzekļa apkalpes locekļiem atkarībā no kravas bīstamības zīmes.

Bīstamības zīme

Oksidējošas vielas

Oksidējošas vielas-51

Bīstamības apraksts

Nokļūstot saskarē ar uzliesmojošām vielām iespējama intensīva reakcija, aizdegšanās vai sprādziena draudi.

Papildu norādījumi

Nepieļaut sajaukšanos ar uzliesmojošām vai degošām vielām (piemēram, zāģskaidām).

e-veikals

Iepirkumu grozs

0

Grozs ir tukšs.