WhatsApp: +371 22328877
Visiem pasūtījumiem Bezmaksas piegāde
3. klase. Uzliesmojoši šķidrumi - img

3. klasē ietilpst materiāli un izstrādājumi, kuri satur vielas:

– kas ir šķidrumi saskaņā ar 1.2.1. sadaļā iekļautās “šķidruma” definīcijas a) apakšpunktu;

– kam tvaika spiediens 50 °C temperatūrā nepārsniedz 300 kPa (3 bar) un kas 20 °C temperatūrā un 101,3 kPa standarta spiedienā nav pilnīgā gāzveida stāvoklī; un

– kuru uzliesmošanas temperatūra nepārsniedz 60 °C (attiecīgo pārbaudes metodi skatīt 2.3.3.1.).

3. klasē ietilpst arī šķidrumi un kausētas cietas vielas, kuru uzliesmošanas temperatūra pārsniedz 60 °C, ja tās pārvadā vai nodod pārvadāšanai temperatūrā, kas ir vienāda ar to uzliesmošanas temperatūru vai pārsniedz to. Šīm vielām ir piešķirts ANO nr. 3256.

3. klasē ietilpst arī šķidras desensibilizētas sprāgstvielas. Šķidras desensibilizētas sprāgstvielas ir tādas sprādzienbīstamas vielas, kas ir izšķīdinātas vai suspendētas ūdenī vai citā šķidrā vielā un veido homogēnu šķidru maisījumu, tādējādi apslāpējot to sprādzienbīstamās īpašības. Atbilstošie ieraksti 3.2. nodaļas A tabulā ir ANO nr. 1204, 2059, 3064, 3343, 3357 un 3379.

3. klases vielas un izstrādājumus sīkāk iedala šādi:

F Uzliesmojoši šķidrumi bez papildu bīstamības un šādas vielas saturoši izstrādājumi.

F1 Uzliesmojoši šķidrumi, kam uzliesmošanas temperatūra ir 60 °C vai zemāka.

F2 Uzliesmojoši šķidrumi, kam uzliesmošanas temperatūru ir augstāka par 60 °C un ko pārvadā vai nodod pārvadāšanai temperatūrā, kas ir vienāda ar vai augstāka par uzliesmošanas temperatūru (paaugstinātas temperatūras vielas).

F3 Uzliesmojošus šķidrumus saturoši izstrādājumi.

FT Uzliesmojoši šķidrumi, toksiski.

FT1 Uzliesmojoši šķidrumi, toksiski

FT2 Pesticīdi.

FC Uzliesmojoši šķidrumi, korozīvi.

FTC Uzliesmojoši šķidrumi, toksiski, korozīvi.

D Šķidras, desensibilizētas sprāgstvielas.

Vielas, ko pārvadāt nav atļauts

3. klases vielas, kas var viegli veidot peroksīdus (kā tas notiek ar ēteriem vai ar noteiktām heterocikliskām skābekli saturošām vielām), nav atļauts pārvadāt, ja to peroksīdu saturs, ko aprēķina kā ūdeņraža peroksīdu (H2O2), pārsniedz 0,3%. Peroksīda saturs jānosaka, kā norādīts 2.3.3.3. punktā.

Ķīmiski nestabilas 3. klases vielas nav atļauts pārvadāt, ja nav veikti nepieciešamie pasākumi, lai novērstu parastos pārvadāšanas apstākļos iespējamo bīstamo sadalīšanos vai polimerizāciju. Attiecībā uz piesardzības pasākumiem, kas nepieciešami polimerizācijas novēršanai, skatīt 3.3.nodaļas īpašo noteikumu 386. Tālab īpaša vērība jāveltī tam, lai tvertnēs un cisternās nebūtu vielu, kas varētu veicināt šādas reakcijas.

Šķidras desensibilizētas sprāgstvielas, kas nav minētas 3.2. nodaļas A tabulā, nav atļauts pārvadāt kā 3. klases vielas.

Papildu norādījumi transportlīdzekļa apkalpes locekļiem atkarībā no kravas bīstamības zīmes.

Bīstamības zīme

Uzliesmojoši šķidrumi

Uzliesmojoši šķidrumi-3

Bīstamības apraksts

Ugunsbīstamība.

Sprādziena draudi.

Sakarstot, tvertnes var eksplodēt.

Papildu norādījumi

Meklēt drošu patvērumu. Neuzturēties zemās vietās.

e-veikals

Iepirkumu grozs

0

Grozs ir tukšs.