WhatsApp: +371 22328877
Visiem pasūtījumiem Bezmaksas piegāde
2. klase. Gāzes - img

2. klasē ietilpst tīras gāzes, gāzu maisījumi, vienas vai vairāku gāzu maisījumi ar vienu vai vairākām citām vielām un izstrādājumi, kas satur šādas vielas.

Gāze ir viela:

a) kam 50 °C temperatūrā tvaika spiediens pārsniedz 300 kPa (3 bar); vai

b) kas 20 °C temperatūrā standarta spiedienā 101,3 kPa ir pilnīgā gāzveida stāvoklī.

Vielas un izstrādājumus, kas ietilpst 2. klasē, iedala šādi.

1. Saspiesta gāze — gāze, kas iepakota pārvadāšanai paaugstinātā spiedienā mīnus 50 °C temperatūrā ir pilnīgā gāzveida stāvoklī; šajā kategorijā ietilpst visas gāzes, kam kritiskā temperatūra ir mīnus 50 °C vai zemāka.

2. Sašķidrināta gāze — gāze, kas iepakota pārvadāšanai paaugstinātā spiedienā temperatūrā virs mīnus 50 °C ir daļēji šķidra. Ir atšķirības starp:

augstspiediena sašķidrinātu gāzi — gāzi, kam kritiskā temperatūra pārsniedz mīnus 50 °C, bet nepārsniedz +65 °C; un

zemspiediena sašķidrinātu gāzi — gāzi, kam kritiskā temperatūra pārsniedz +65 °C.

3. Atdzesēta sašķidrināta gāze — gāze, kas iepakota pārvadāšanai ir daļēji šķidra tās zemās temperatūras dēļ.

4. Izšķīdināta gāze — gāze, kas iepakota pārvadāšanai paaugstinātā spiedienā un ir izšķīdināta šķīdinātāja šķidrajā fāzē.

5. Aerosolu izsmidzinātāji un mazas gāzi saturošas tvertnes (gāzu baloniņi).

6. Citi izstrādājumi, kas satur gāzes paaugstinātā spiedienā.

7. Gāzes bez paaugstināta spiediena, uz kurām attiecas īpašas prasības (gāzu paraugi).

8. Ķīmiskas vielas zem spiediena: šķidrumi, pastas vai pulveri, saspiesti ar propelentu (izspiedējgāzi), kas atbilst saspiestas vai sašķidrinātas gāzes definīcijai, kā arī šādu vielu maisījumi.

9. Adsorbēta gāze: gāze, kas, kad iepakota pārvadāšanai, ir adsorbēta uz cieta poraina materiāla, kā rezultātā iekšējais spiediens tvertnē pie 20 °C ir mazāks par 101.3 kPa un pie 50 °C ir mazāks par 300 kPa.

Vielas un izstrādājumus (izņemot aerosolus un ķīmiskas vielas zem spiediena), kas ietilpst 2. klasē, atbilstoši bīstamajām īpašībām iekļauj kādā no turpmāk minētajām grupām:

A Smacējošas.

O Oksidējošas.

F Uzliesmojošas.

T Toksiskas.

TF Toksiskas, uzliesmojošas.

TC Toksiskas, korozīvas.

TO Toksiskas, oksidējošas.

TFC Toksiskas, uzliesmojošas, korozīvas. TOC Toksiskas, oksidējošas, korozīvas.

Gāzes, ko pārvadāt nav atļauts

Ķīmiski nestabilas 2. klases gāzes nav atļauts pārvadāt, ja nav veikti nepieciešamie pasākumi, lai novērstu parastos pārvadāšanas apstākļos iespējamo bīstamo sadalīšanos vai polimerizāciju vai ja pārvadājums nenotiek saskaņā ar 4.1.4.1.punktā dotās iepakošanas instrukcijas P200 10) punkta īpašo iepakošanas noteikumu r). Attiecībā uz piesardzības pasākumiem, kas nepieciešami polimerizācijas novēršanai, skatīt 3.3.nodaļas īpašo noteikumu 386. Tālab īpaša vērība jāveltī tam, lai tvertnēs un cisternās nebūtu vielu, kas varētu veicināt šādas reakcijas.

Nav atļauts pārvadāt šādas vielas un maisījumus:

– ANO nr. 2186 HLORŪDEŅRADIS, ATDZESĒTS, ŠĶIDRS;

– ANO nr. 2421 SLĀPEKĻA TRIOKSĪDS;

– ANO nr. 2455 METILNITRĪTS;

– atdzesētas sašķidrinātas gāzes, kuras nevar attiecināt uz klasifikācijas kodiem: 3A, 3O vai 3F;

– izšķīdinātas gāzes, kuras nevar klasificēt kā ANO nr. 1001, 2073 vai 3318;

– aerosolus, kuriem par propelentiem izmanto gāzes, kas saskaņā ar 2.2.2.1.5. punktu ir toksiskas vai saskaņā ar 4.1.4.1. punkta iepakošanas instrukciju P200 — piroforas;

– aerosolus, kuru saturs atbilst I iepakošanas grupas toksicitātes vai korozivitātes kritērijiem (skatīt 2.2.61. un 2.2.8.);

– mazās gāzi saturošās tvertnes, kas satur ļoti toksiskas gāzes (LC50 mazāks par 200 miljondaļām) vai piroforas gāzes saskaņā ar 4.1.4.1.punkta iepakošanas instrukciju P200.

Papildu norādījumi transportlīdzekļa apkalpes locekļiem atkarībā no kravas bīstamības zīmes.

Bīstamības zīme

Uzliesmojošas gāzes

Uzliesmojošas gāzes-21

Bīstamības apraksts

Ugunsbīstamība.

Sprādziena draudi.

Var būt paaugstinātā spiedienā. Nosmakšanas draudi.

Var izraisīt apdegumus un/vai apsaldējumus. Sakarstot, tvertnes var eksplodēt.

Papildu norādījumi

Meklēt drošu patvērumu. Neuzturēties zemās vietās.

Neuzliesmojošas, netoksiskas gāzes

Neuzliesmojošas, netoksiskas gāzes-22

Nosmakšanas draudi.

Var būt paaugstinātā spiedienā. Var izraisīt apsaldējumus. Sakarstot, tvertnes var eksplodēt.

Meklēt drošu patvērumu. Neuzturēties zemās vietās.

Toksiskas gāzes

Saindēšanās draudi.

Var būt paaugstinātā spiedienā.

Var izraisīt apdegumus un/vai apsaldējumus. Sakarstot, tvertnes var eksplodēt.

Lietot aizsargmasku. Meklēt drošu patvērumu. Neuzturēties zemās vietās.

e-veikals

Iepirkumu grozs

0

Grozs ir tukšs.